Thursday, October 26, 2017

''ഒരു ന്യു ജെന്‍ കഥ''

‘’ഒരു  ന്യു ജെന്‍ കഥ ''
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’''''''''''''''''
‘’എടീ…..ഷീ.നെ നീ ഇങ്ങനെകെടന്ന്..പെടാപ്പാടുപെടുന്നതെന്തിനാ….ഒരു കല്യാണംകഴിച്ചുകൂടെ…ഒരുരണ്ടാംകെട്ടുകാരന്‍ വന്നിരുന്നു എന്നുനീപറഞ്ഞല്ലോ..ഒരു കൊച്ചുണ്ടായലെന്താ ,കൊച്ചിനെ നാട്ടില്‍അവന്‍റെ
അമ്മചിയെയോ ആരെയെങ്കിലും യേല്പിചോളും.ഗള്‍ഫെന്നുകേട്ടാപിന്നെ ഒന്നുംവേണ്ടാ..ഇവിടുത്തെ സെന്റിന്റെ മണവും,കിട്ടാന്‍പോകുന്നപണത്തിന്‍റെ കിലുക്കവും,ഫോട്ടോയില്‍കാണുന്ന
കാറുകളുംമാളികകളുംഒക്കെകണ്ടോണ്ടിങ്ങുപോന്നോളും.പിന്നെ അടുക്കളപണി……ഇംഗ്ലീഷില്‍പറയാം  കുക്കിംഗ് ,വാഷിംഗ് ,ക്ലീനിംഗ്,
ഷോപിംഗ് ,ബെബിസിറ്റിംഗ് ,ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തുള്ള ഒരുപെട്രോള്‍
പമ്പിലോ…സൂപര്‍മാര്‍കെറ്റിലോ ഒരു പാര്‍ട്ട്‌ടൈം ജോലി. പാസ്പോര്‍ട്ടുംവിസയുംഎല്ലാംഅറബിയുടെകയ്യിലായാല്‍പിന്നെ അവനെവിടെപ്പോകും.എങ്ങിനെയായാലുംഒരു മൂന്നുകൊല്ലം…..അത് കഴിഞ്ഞലോചിക്കാം എന്തുവേണമെന്ന്.’’
’’’ ഞാനലോചിക്കുവാരുന്നു….നീ…പറയുന്നതുനേരാ…ആവഴിയൊന്നു നോക്കിയാലോ..’’
‘’ എന്നേ കണ്ടുപഠിക്ക്…ഈവര്‍കിച്ചനെ എനിക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ
ഇങ്ങോട്ടു കെട്ടിയെടുത്തത്..നാട്ടില്‍ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരുവീട്ടിലെ വേ
ലേംകൂലീമൊന്നുമില്ലാതെ നടക്കുന്നു ,പിന്നെ ഞാന്‍ നോക്കിയത് വീട്
നോക്കാന്‍ഒരാള്‍….അതുമാത്രം.എല്ലാപണിയുംചെയ്തോളും…പിന്നെ അടുത്തുള്ള പെട്രോള്‍പമ്പില്‍ ഒരു ജോലി.ഇടക്ക് വല്ലപ്പോഴുംനമ്മുടെ
ഗാംഗിലെ പാര്‍ട്ടിക്കോ ഒരു ഡ്രൈവിനോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും.

മൂന്നുകൊല്ലം സ്വസ്ഥം.പിന്നത്തെ കാര്യം പിന്നെ നോക്കാം’’
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Friday, September 29, 2017

TITBITS [3 ]

TIT BITS [ 3]
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Paul achan rushed into Mariyamma’s house ,like a tempest and yelle..d out ‘’ see ,Kochariyamma ,I saw your daughter on the road , coming home , from the college at 5.45 ,nearly 6’O clock.Where was she ,till that time? .It is not fare to roam around on the road at this time .This is a village,
You know…not Bangalore ,or Delhi ‘’.Mariyamma retorted ‘’If she roam around on the road like this ,at odd times,she will give birth.What canI do ?.Let her go to hell.’’

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Wednesday, March 8, 2017

reply to Mr. Pavan mehta

Reply to Mr Pawan Mehta,
Under secretary to the Government of India,
I have submitted a grievance petition in connection with the grievances of the freedom fighters of the State ,on 11th January,2017 and I received a reply from  the Under Secretary to the Government of India on 2nd March 2017 ,to make clear ,whether ,my husband  ,R.Gopinathan nair was a freedom fighter ,and to make clear, about my grievances.
Here with I’m enclosing  1.photostat copy of the  Freedom Fighters Pension order 2.coppy of pension book.
3. His request to the treasury officer to incorporate me in the p.p.o as his beneficiary in the event of his death., 4.gopinathan nair's death certificate
5.. Copy of the front page of the pension book to prove that I’m receiving the pension as his wife.
6. My grievance is ,there is vast difference       between the state pension and central pension. Freedom fight was Freedom fight, wherever it was. Like any other central pensioners , ,here also we had under gone ,miseries , starvation , and torture, physically and mentally. I’m not going deep into the matter ,because ,even if , it is equalized  ,it is not going to do any good to me , because I’m counting my days. My only request is to enhans our pension a little more , and give us dearness allowance like any other pensioners.  For us , dearness allowance was allowed, for twice and after that for other pensioners ,dearness allowance ,increased for thrice ,but we are not ,considered.
At present we are getting altogether Rs.9800/- a month. Need I say that is in sufficiant  for a human being to live on. I’m 81+ years old ,with all ailments of old age ,sever leg pain and all, I need some ones help ,to engage a home nurse ,we have to pay 10000/- at least +food and accommodation. Kindly look into the matter ,and  give me a help as early as possible.
                                                                                        Yours, faith fully ,  Gopinathshakunthala.


Tuesday, February 28, 2017

'' tit bits '' [ 1 ]

‘’TIT BITS ‘’
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Eimy , falling over the coffin of  her husband ,Joseph ,screaming , howling ,and telling out ,one by one ,the love , care ,and , affection ,he showed her.Mary tried her level best to pacify her.and make her drink a little water. After the funeral , when we were returning home , she told me  ‘’ Now I’am thinking , when ,my husband James die ,there is not a single experience , of love , care , and affection
Like this to tell out and cry . What will I do then.? ‘’
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

‘’

Tuesday, February 7, 2017

LOVE DALE

‘’ love dale ‘’

From the distance Ammu kutti could see the name board of the elder’s home , written in a big black board , fixed  on one of the pillars of the gate  , to the other pillar , in golden  letters ‘’ LOVE DALE ‘’.Ammukutti is very practical and see every thing  in a jovial way , but seeing this board

In her heart of hearts  , spread a smile out of pain. Though the name of the place is love dale , every body reach here, when love , affection , and care of our kith and kin ends , …..when we become useless …..a burden ….

and  hindrance to others , a place for them to shelter.

When she sent the children to the expensive public schools ,far away from home ,
She had to sell, a  big portion of the property part  by  part ,  to meet  the
expenses of their education.Then ,Thevan and Chirutheyi ,looked at her eyes,
pathetically  ,she said ,’’ Let the children ,finish their studies ,and get into  good jobs ,and stand on their own foot , we shall regain the properties we lost for them. ‘’ When they reach higher position, She was planning  to renovate the dilapidated house  into a very modern one and to regain the old prosperity ,fame and tradition of the family.
One day , when they reached a very good position , both of them , came flying with their better halves , they themselves,  chose from the city . Their better halves  couldn’t  adjust  in this remote village ,where there is no five star hotels
And no place to conduct  a D J party,and the youngsters are not well educated or
Cultured and ignorant  of the modern trends. With in a couple of days ,they got fed up ,and they left telling Ammu kutti ,that she had to stop living here alone.
Then she asked with much agony ‘’ How can I stop living here ? ‘’
‘’ come with us ‘’ ‘’ Then who will look after the house and property…..my cows and all..’’ ‘’ we  shall engage, someone to look after the house, or we will sell it out.’’
‘ How easily and quickly ,they found out a solution for the problem ‘ She felt heaviness  at her chest .She said with a shivering  voice ‘’  H ere my mom ,dad
my husband  , yes ,your dad ,are sleeping  , and the kavu [snake temple ] and the experiences  of a life time , is connected  with each and every  single grains  of sand ,…how can I leave them behind and forget them.’’ They all laughed at her loudly. Sofar she has only obeyed orders , So she kept ,quite.
After a few days , Thomas the real estate business man came there with two other people. They went around the plot , and came in .She very politely ,offered
Them ,seats and tea . Thomas told her ,that they like the property ,and he will inform ,her son Renjit ,that day itself. Ammu kutti felt  her ,hands  and legs ,numb.
So also , her mind.
She saw the arrival of Ranjit and Sindhu, blankly, and with in a couple of days reached  the place where the birds  of the same feather, caged.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’