Monday, December 10, 2012


  മധുപുരാണം ഭാഗം പന്ത്രണ്ട്
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
ഇവരിലെല്ലാംഉയര്‍ന്നസാമ്പത്തീകനിലയിലും ഔദ്യോഗികനിലയിലുംഒക്കയായിരുന്ന എബ്രഹാമങ്കിളിനെ ഒരു ദിവസംകാണാതായി.ആസമയത്ത് മൂത്തമകനുംഅതിനിളയമകനും മദ്രാസ്‌’എന്‍ജിയനിംഗ്കോളേജില്‍പഠിക്കുന്നു .ബാക്കിയുള്ളഎട്ടുപേരും…രണ്ടുപെണ്‍കുട്ടികളട
ക്കംപലക്ലാസ്സുകളില്‍.എബ്രഹാമങ്കിളിന് എന്തുസംഭവിച്ചുഎന്ന് ആര്‍ക്കുംഒരുവിവരവുമില്ല.
എട്ടുംപൊട്ടുംതിരിയാത്തമേരിയാന്‍റ് അവിടെയുംഇവിടെയുംഒക്കെയുണ്ടായിരുന്ന ശേഷിച്ച വസ്തുവകകള്‍കിട്ടുന്നവിലയ്ക്കുവിറ്റുംആങ്ങളമാരുടെ സഹായംകൊണ്ടുംഒക്കെയാണിവരെ
വളര്‍ത്തിപഠിപ്പിച്ച്ഈ നിലയിലൊക്കെഎത്തിച്ചത്. ഏട്ടാന്‍മണ്മക്കളെപഠിപ്പിച്ചുഓരോനിലക
ളില്‍എത്തിച്ചുരണ്ടുപെണ്മ്മക്കളെസ്ത്രിധനംകൊടുത്തുകെട്ടിച്ചു…എല്ലാവരുംഓരോസ്ഥാനത്തായികണ്ടിട്ടാണവര്‍മരിച്ചത്.ഈ മക്കള്‍ അവരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി.അവര്‍ക്ക്മേരിയാ
ന്‍റ് പറയുന്നതിനപ്പുറമൊരുവാക്കില്ല.സുമി വായും പിളര്‍ന്നതൊക്കെകേട്ടിരുന്നു.അപ്പോള്‍
തോന്നിതാനീഅനുഭവിക്കുന്നതൊന്നുംഒന്നുമല്ലെന്ന്.അനീഷുരാത്രിയല്‍പ്പംകുടിക്കും….കൂട്ടുകൂടും..
വൈകിഎത്തും..അതിലെന്തിത്രവിഷമിയ്ക്കാന്‍….വീട്ടിലെകാര്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നുംഒരുകുറവുംവരു
ത്തുന്നില്ല.ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്നുചുറ്റാനുംകറങ്ങാനും ഒക്കെകൊണ്ടുപോകാറുംഉണ്ട്…അപ്പോള്‍ പറയുന്നതെന്തുംവാങ്ങിത്തരുന്നുമുണ്ട്.അനീഷിന്‍റെസ്നേഹംകാണാ തിരിയ്ക്കുന്നതാന്നുതെറ്റ്.ശ്യാമളാന്‍റ് പറഞ്ഞതന്നതുപോലെസ്നേഹത്തോടെയുള്ള സമീപനവുംസങ്കടത്തോടെയുള്ളപരിഭവംപറച്ചിലുംഒക്കെകൊണ്ട് അനീഷിനെമാറ്റിയെടുക്കാമെ
ന്നവളാശിച്ചു.പക്ഷേദിവസങ്ങള്‍കഴിയുംതോറുംഅനീഷിന്‍റെവീടിനോടുള്ളഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞു..കുറഞ്ഞുവന്നു.വീട്ടിലെഇല്ലായ്മകളോവല്ലായ്മകളോഒന്നുംഅയാളെഅലട്ടാതായി.അവശ്യസാധനങ്ങള്‍പോലുംനാളെയാകട്ടെ നാളെയാകട്ടെഎന്നുപറഞ്ഞുപറഞ്ഞ്ആഴ്ച്ചകള്‍ക്കഴിഞാവുംകൊണ്ടുവരിക.അതുംപറഞ്ഞതിലി
രട്ടിയോഅതിലധികമോആയിരിക്കും.ഒന്നിനും ഒരു കൃത്യതയില്ലാതെ…ഒന്നും വിശ്വസിയ്ക്കാന്‍
പറ്റാത്തഒരവസ്ഥ….ദിവസങ്ങള്‍കഴിയവേ അനീഷ്നേരംകെട്ടനേരത്ത് അന്തിയുറങ്ങാനെത്തുന്ന ഒരുവഴിയാത്രക്കാരനെപ്പോലെയായികൊണ്ടിരുന്നു.ആന്‍റ്പറഞ്ഞുതന്നതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ളപരിഭവംപറച്ചിലുകളും സങ്കടത്തോടെയുള്ളപരാതിപറച്ചിലുകളുംഒ
ന്നും മനസ്സിലാകുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ലാഅനീഷ്എത്തുന്നത്.മനസ്സുതുറന്നൊന്നുപറയാ
നോ കരയാനോശ്യാമളാണ്ടിമാത്രം.ഇനി പ്രസവത്തിനെന്നുംപറഞ്ഞൊരുപോക്കുപോയാല്‍പി
ന്നെ ഈ സ്വഭാവ്മൊക്കെമാറ്റുന്നെങ്കില്‍അന്നുവരാം.എന്നവള്‍മനസ്സില്‍ക്കരുതി.
കരച്ചിലുംപറച്ചിലുംനിസ്സഹകരണവും നിരാഹാരവുമോക്കെയായിമാസങ്ങള്‍കഴിഞ്ഞുപോയി
പ്രസവത്തിനു നാട്ടില്‍പോകുന്നകാര്യംവന്നപ്പോള്‍അനീഷുപറഞ്ഞു”ആപട്ടിക്കാട്ടില്‍…നല്ല ഒരുഹോസ്പിറ്റല്‍ഉണ്ടോ?….നല്ലഒരു ഡാക്ടര്‍ഉണ്ടോ…?അസമയത്ത്ഒരാവശ്യംവന്നാല്‍എന്ത്
ചെയ്യും.പ്രസവംഇവിടെമതി”.
“ഇവിടെയെന്നുപറഞ്ഞാല്‍…..ഇവിടെയാരുംഇല്ലല്ലോ..” നിന്‍റെയമ്മ ഇങ്ങോട്ടുവരട്ടെ…പ്രസവം
കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയലുടനെ അങ്ങുകൊണ്ടാക്കാം.നിന്നെയും കുട്ടിയേയുംനോക്കാന്‍ഒരു
ഫുള്‍ടൈംആയയെനിര്‍ത്തിയാല്‍മതിയല്ലോ…”അങ്ങിനെഒരു ദിവസംഅമ്മയെകൂട്ടികൊണ്ടുവന്നു
അമ്മവന്നുകുറച്ചുദിവസത്തേക്ക് അനീഷ്കൃത്യസമയത്തുവന്നു…വീട്ടിലേക്കുവേണ്ടസാധനങ്ങള്‍
മുടക്കംകൂടാതെവാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു ……ഇല്ലെങ്കില്‍ആരുടെയങ്കിലുംകയ്യില്‍ കൊടുത്തയച്ചു.
പിന്നെ …പിന്നെ …സമയംതെറ്റിത്തുടങ്ങി.അങ്ങിനെഒരുദിവസംഅര്‍ദ്ധരാത്രികഴിഞ്ഞസമയത്ത്
സുമിയ്ക്ക്പ്രസവവേദനതുടങ്ങി…അനീഷ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല….ഇന്നിനിവരുന്നത് എങ്ങിനെയാ
ണെന്നൊരുരൂപവുംഇല്ലാ…..എന്നാലുംഒന്ന് വന്നെത്തട്ടെയെന്നുകരുതിഅവള്‍വേദനകടിച്ചമര്‍ത്തിനിന്നു…പിന്നെപറയാതെവയ്യാഎന്നായി.
അമ്മയ്ക്ക്ആകെആധിയായി….കൈകാലുകള്‍വിറച്ചുതുടങ്ങി.സുമി പറഞ്ഞു” അമ്മ ആആന്‍റ്
യെ ഒന്നുവിളിയ്ക്കൂ….”അമ്മയുടെവിളികേട്ട് ശ്യാമളഓടി വന്നു”…” എന്തായാലും നമുക്ക്ഹോ
സ്പിറ്റ്‌ലിലേക്ക്പോകാം …എന്നിട്ട് സുരേട്ടന്‍ പോയി അനീഷിനെഎവിടെ നിന്നെങ്കിലുംകൂട്ടി
ക്കൊണ്ടുവരും…അമ്മ ധൈര്യമായിട്ടിരിയ്ക്കൂ…ഞങ്ങളൊക്കെയില്ലേ ഇവിടെ “സുരേഷിന്‍റെ
കാറില്‍സുമിയെയുംഅമ്മയേയുംശ്യാമളയുംഹോസ്പിറ്റലില്‍ആക്കിയിട്ട്സുരേഷ്അനീഷ്നെഅ
ന്വേഷച്ചിറങ്ങി….അയാളുടെസുഹ്രിത്തുക്കളോടുംപോകാറുള്ളസ്ഥലങ്ങളിലുംഒക്കെ അന്വേഷിച്ചുനടന്ന്ഒടുവില്‍ഒരു ലോഡ്ജില്‍നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ചുവിവരംപറയുമ്പോള്‍ഒന്നും
മനസിലാകുന്നഒരവസ്ഥയിലയിരുന്നില്ലഅയാള്‍…ഒരുവിധംബോധംതെളിഞ്ഞ്ഹോസ്പിറ്റലില്‍
എത്തുമ്പോള്‍ സുമിയുടെപ്രസവംകഴിഞ്ഞിരുന്നു…അനീഷിനെകണ്ടമാത്രയില്‍…ഒരു പളുങ്കു
മണിപോലെ ഉരുണ്ടുകൊഴുത്തകുഞ്ഞുമകനെനെഞ്ചോടുചേര്‍ത്ത് അമ്മകരഞ്ഞു.അനീഷ്ഇതി
കര്‍ത്തവ്യഥാമൂഡനായിനിന്നു.
‘’’’’’’’’’’’

Sunday, November 25, 2012


 മധുപുരാണം{ ഭാഗം പതിനൊന്ന്]
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
ബഞ്ചമിന്‍റെ അപ്പച്ചച്ചന്‍എബ്രഹാമങ്കിള്‍…വലിയഒരു കമ്പനിയുടെ എംഡി…ഭാരിച്ച ശമ്പളം…വലിയ പൊസിഷന്‍.എന്നുംകോണ്‍ഫ്രന്‍സുകളും..പാര്‍ട്ടികളും..എല്ലാംകമ്പനികാര്യങ്ങള്‍.അല്ലാത്തഅവസരങ്ങളില്‍ സ്വന്തംസന്തോഷത്തിനും.അങ്കിളിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റ്സ്അനുസരിച്ചുവലിയസ്റ്റാര്‍ഹോട്ടലുകളില്‍പാര്‍ട്ടിനടത്തുമ്പോള്‍പൊട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്നുഒരു ബോധവുമില്ല. വലിയ വലിയതുകകള്‍കടമാകുമ്പോള്‍നാട്ടിലുള്ള സ്വത്തുക്കള്‍ ഓരോന്നോരോന്നായിവിറ്റു.ഓരോ വില്പനയ്ക്കുംതുനിയുമ്പോള്‍ അതു കഴിയും വരെ മനസ്സിലുറപ്പിയ്ക്കും….ഇതോടെഈപരിപാടികഴിഞ്ഞു..ഇനിഇങ്ങനെഒന്നുംചെയ്യില്ല…ആഉറപ്പുക ള്‍ക്ക് നേരംവെള്ക്കുന്നതുവരെയുള്ളആയുസ്സേഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ .പാവംമേരിയമ്മച്ചിഇതൊന്നുംഅറിഞ്ഞതേയില്ല.
ഒരിയ്ക്കല്‍എബ്രഹാമാങ്കിളുംസുരേഷിന്‍റെഅച്ച്നുംസ്റ്റെല്ലായുടെഅപ്പച്ചന്‍ പോളങ്കിളുംപിന്നെ ഒരു വര്‍ഗീസങ്കിളും…ഇവരെല്ലാംഅടുത്തസുഹൃത്തുക്കളുംസഹകുടിയന്മാരുമാണ്ഇവരുടെ കഥകള്‍പറഞ്ഞാല്‍തീരില്ല.ഈഅഞ്ചുപേരുംകൂടി അവരുടെഒരുടെ ഒരുപഴയസുഹ്രുത്ത് ഒരുഐപിഎസ്സ് ഒഫീസര്‍ആലപ്പുഴ ടിബിയില്‍വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞങ്ങോട്ടോടി. ഓര്‍മ്മ പുതുക്കാനും ഒന്നുകൂടാനുംവേണ്ടിയാണവര്‍ രണ്ടുമണിക്കൂര്‍കാറോടിച്ച്അവിടെഎത്തിയത്.താഴെഒരുരണ്ടുപൊലീസുകാര്‍കാവല്‍ അവര്‍ മുകളിലേക്കുകടത്തിവിടുന്നില്ല.വര്‍ഗീസങ്കിള്‍ഒരു തുണ്ടുകടലാസ്സില്‍അവരുടെയൊക്ക
പേര്എഴുതികൊടുത്തിട്ടുപറഞ്ഞു‘”ഇതൊന്നുകൊണ്ടുപോയികാണിക്കു…കാണാന്‍പറ്റില്ലെന്നുപറഞ്ഞാല്‍ ഞങ്ങള്‍പൊക്കോളാം”പോലീസുകാരന്‍ മടങ്ങി വന്നു അവരോട്കയറിക്കോളാന്‍പറഞ്ഞു.അവര്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ഒരുകോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ചാരുകസേരയില്‍ കാലുകള്‍ഉയര്‍ത്തിവച്ചു ചാരി കിടക്കുന്നു…കമ്മിഷണര്‍താഴെഇരുന്നുകാലുതടവികൊടുക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ മതിയോ ..ഏമ്മാനെ എന്നുംചോദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.അവര്‍ കുറേനേരംആ കാഴ്ച്ചകണ്ടു രസിച്ചുനിന്നു. കാണുന്നതെന്താണെന്നു മനസ്സിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല അവരും.പിന്നെ പോളങ്കിളുംനിലത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറ്റേകാലുതിരുമ്മിത്തുടങ്ങി.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Saturday, October 27, 2012

“ ഭാരതീ പുരം” എന്റെ’ഗ്രാമം


   “ ഭാരതീ പുരം” എന്‍റെഗ്രാമം
എന്‍റെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച്ഉള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍എന്നെ കുളിരണിയിക്കുന്നു.നാലുപാടും ആകാശംമുട്ടെഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നകോണ്‍ക്രീറ്റുസൗ
ധങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ഭൂമിയിലെ ഒരു നുറുങ്ങുപച്ചപ്പുകാണാന്‍ ത്വരമൂത്തുനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഒരുവേനല്‍മഴപോലെ എന്‍റെഗ്രാമത്തെകുറിച്ചു
ള്ളസ്മരണകള്‍ എന്‍റെമനസ്സില്‍ഓടിയെത്തും .
അര്‍ദ്ധസുതാര്യമായനേര്‍ത്ത മഞ്ഞലകള്‍വാരിപുതച്ചുകൊണ്ട്സ്വപ്നംകണ്ടുരങ്ങുന്ന നീ ലമലകളും mഗഅവയ്ക്കുതാഴെസന്തോഷത്തിന്‍റെ
യുംസമൃദ്ധിയുടെയും പൂത്തിരി കത്തികത്തിച്ചുകൊണ്ട് തലയെടുപ്പോടെനിരനിരയായിഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നകരിംപച്ചപുതച്ച മലകളും
അവയ്ക്കുതാഴെ ഇളംപച്ചപട്ടുവിരിച്ചമാതിരിനോക്കെത്താദൂരം പരന്നുകിടക്കുന്ന വയലേലകളും എന്‍റെഗ്രാമത്തിന്‍റെ ജീ വനുംതുടി
പ്പുമാകുന്നു. കാട്ടുപൂക്കളുടെ മണംപേ റിവരുന്നകാറ്റ് വയലേലകളുടെ പരപ്പില്‍ഓളങള്‍സൃഷ്ട്ടിച്ചുകൊണ്ടോടിഎത്തും. ആവയലേല
കള്‍ക്കുകിന്നരിവച്ചതു പോലെ അവയുടെഅരികു പറ്റിയൊഴുകുന്ന വെള്ളചാലുകള്‍ പിന്നെആര്‍ത്തലച്ചു….തുള്ളിച്ചാടി..പൊട്ടിചിരിച്ചു പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന  കാട്ടാറ്‌..അവ്യ്ക്കിരുപുറവും ആകാശംമുട്ടെവളര്‍ന്നുപന്ത
ലിച്ചുകിടകക്കുന്നവന്‍മരകൂട്ടങ്ങളുടെചില്ലകളില്‍ചേക്കേറിയിരിക്കുന്ന പല വര്‍ണ്ണങ്ങളിലുള്ള പലതരംപക്ഷികൂട്ടങ്ങള്‍…അവയുടെ
പാട്ടുകേട്ട് ഉണരുന്ന  ഭരതീപുരംഎന്നഎന്‍റെഗ്രാമം കുളത്തൂപ്പുഴ മലകളുടെഅടിവാരത്തില്‍സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
എന്നും പ്രഭാതത്തില്‍ അടുത്തഫ്ലാറ്റില്‍നിന്നുയരുന്ന മര്‍വാടിയടെ  ശ കാരവര്‍ഷവും ശാപവാക്കുകളുംകേട്ടുണരുന്നഞാന്‍എന്നെങ്കിലു
മൊരുനാള്‍ എന്‍റെപക്ഷികൂട്ടങ്ങളുടെ പാട്ടുംകാട്ടുപൂക്കളുടെമണവും ആവോളംആ സ്വദിക്കാമെന്നുള്ളസ്വപ്നങ്ങളാണാശ്വപ്പിക്കുന്നത്.
എട്ടുകെട്ടുംപടിപ്പുരമാളികയുമുള്ളഋഷിമംഗളത്തുമഡത്തിന്‍റെ വടക്കുപുറത്തെവീ തിയുള്ള ഇറയവുംവള്ളിനിക്കറിട്ടആ ശാരിരാമന്‍റെമകന്‍രഘുവിനുംഅതുപോലെ പല കുട്ടികള്‍ക്കുംവിശക്കുമ്പോള്‍കിണ്ണംനിറയെചോറ്വിളമ്പികൊടുക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയും
വറ്റാത്തകനിവിന്‍റെ പുഞ്ചിരിതൂകിക്കൊണ്ട്എന്‍റെ ഗ്രാമത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ളസ്മരണകളില്‍നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു.
മുറ്റത്തെമരത്തണലില്‍കുട്ടികളായഞങ്ങളെഎല്ലാംപിടിച്ചിരുത്തിമുത്തശ്ശി കഥകള്‍പറഞ്ഞുതന്നിരുന്നു. സത്യവുംധര്‍മ്മവുംനീതിയു
മെല്ലാംഞങ്ങള്‍ആ കഥകളിലൂടെയാണുപടിച്ചത്…എന്‍റെഗ്രാമത്തില്‍ഇംഗ്ലീഷ്മീഡിയംസ്കൂള്കളില്ല…..പുസ്തകഭാരംചുമക്കുന്നകുഞ്ഞുങ്ങളില്ല…മോറല്‍
സയന്‍സ്ക്ലാസ്സുകളിലിരുത്തിപഠിപ്പിക്കുന്നില്ലാ…. തലമുറകളില്‍നിന്നു തലമുറകളിലേക്കു നാമറിയാതെപകര്‍ന്നുകിട്ടുന്നൊരുസംസ്കാരമാണത്. അവ ഇന്നും എനിക്കുംഎന്‍റെഗ്രാമത്തിനും മാര്‍ഗ്ഗദീപങ്ങളാണു. എന്‍റെ ഗ്രാമ
ത്തിന്‍റെ ഹരിതഭംഗി നാഗരീകത വിഴുങ്ങുംമുമ്പേ……..മുത്തശ്ശിയുടെ നാവുകുഴയുംമുമ്പേ…..കൂടണയാനുള്ളതത്രപ്പാടിലാണുഞാന്‍.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Sunday, October 7, 2012

‘മധു പുരാണം {ഭാഗം പത്ത് }


‘മധു പുരാണം {ഭാഗം പത്ത് }

അടുത്ത ദിവസം രാവിലേ ഫാക്ടറിയില്‍ പണിതുടങ്ങുമ്പോഴും അനീഷും ബഞ്ച്മിനും ഉണര്‍ന്നി

രുന്നില്ല .അവള്‍ ഉണര്‍ത്താനുംപോയില്ല .അടുത്തഫ്ലാറ്റിലെ ആണ്ടി  വരാന്തയില്‍ഇറങ്ങി നിന്നു
ചോദിച്ചു “സുമി അവിട എന്തുചെയ്യുകയാ..?പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ”?”   “ കഴിഞ്ഞു “
“എന്നാങ്ങോട്ടുപോരൂ….നമുക്കെന്തെങ്കിലുംപറഞ്ഞിരിക്കാം “.അവള്‍അവരുടെമുറിയിലേക്കുകയറി
യതും വായ പൊത്തികരഞ്ഞു ..അവര്‍ അവളെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചു …” കരയാതെ മോളെ …
നീ കാര്യംപറയു ….എന്തിനുംഈ ശാന്തേച്ചി യുണ്ട് നിന്‍റെകൂടെ ഞാനും ഈ വഴിയൊക്കെ തന്നെ
കടന്നു തന്നെയാ വന്നത് .”തലേന്നാളത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവള്‍ കണ്ണിരോടുകൂടി പറഞ്ഞു
കേള്‍പ്പിച്ചു .” മോളേ നീ സമാധാനമാഇരിക്കു…ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നുംഒരാളെ മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ പറ്റില്ലാ .സാവകാശത്തില്‍…ഒക്കെ മാറും….എന്നാലും..ബഞ്ചമിന്‍…അയാളെയാണെ
നിക്കുമനസ്സിലാകാത്തത് …പാവം ..അവന്‍റെഅമ്മച്ചി….മേരിയാണ്ടി…അവര്‍ഒരുപാവം സ്ത്രിയായിരു
ന്നു .പത്തുമക്കള്‍ …അവന്‍റെഅപ്പച്ചനും നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു.വലിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍
നാട്ടില്‍അളവറ്റസ്വത്തുക്കള്‍..എന്തിനുപറയുന്നു കുടിച്ചു..കുടിച്ച് എല്ലാം തീര്‍ത്തു നാട്ടിലെ സ്വത്തെ
ല്ലാം കടം കയറി കയറി കൈവിട്ടുപോയതൊന്നും ആപാവം അമ്മച്ചിഅറിഞ്ഞതേയില്ലാ.അവസാ
നം ജോലിയും പോയി …ഒരുദിവസം ആളെകാണാതായി….എവിടെല്ലാംഅന്വേഷിച്ചു…അതിനെത്ര
കണ്ണുനീരു കുടിച്ചു….പിന്നെയാരും കണ്ടിട്ടേയില്ല.ഈപത്തുമക്കളെ യവര് എന്തുപാടുപെട്ട് ആങ്ങള
മാരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് വളര്‍ത്തി പടിപ്പിച്ച് ഈനിലയിലൊക്കെഎത്തിച്ചത്..ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞ ബഞ്ചമിനും
ആ പാതതന്നെ തുടരുന്നു …അതാ കഷ്ടം “
അനീഷിന് അവന്‍റെകൂത്താട്ടത്തിന് ഒരംഗീകാരംകിട്ടിയതു പോലെയായി .മധു പാനംനടത്തിയില്ലെങ്കില്‍കൈവിറയ്ക്കും..കാലുവിറയ്ക്കും…ചിറികോടും…വല്ലാത്ത ഒരു വെപ്രാളം..
അത് കണ്ടും കേട്ടും ഇരിയ്ക്കാന്‍ സുമിയ്ക്കു കഴിയുന്നില്ല .പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍അവള്‍ പറയും ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ടൊന്നുംവേണ്ടാ…ഇവിടെ ഞാന്‍ തനിച്ചാണ് …പുതിയ ഒരാള്‍ വരാന്‍പോകുന്നു …എന്നൊക്കെ .അനീഷുംകുറച്ചൊക്കെ മിതത്വം പാലിയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു .ഒരുദിവസം അനീഷ് വീട്ടിലേക്കുവിളിച്ചുപറഞ്ഞു “ഇന്ന് ഞാനല്പം വൈകും….എന്‍റെപഴയ ഒരു സുഹൃത്ത്വന്നിട്ടുണ്ട്.വളരെനാള് കള്‍ക്കുഷമാണ്ഞങ്ങള്‍തമ്മില്‍കാ
കാണുന്നത്.ഞങ്ങള്‍ക്കുപരസ്പരം ഒരുപാടു സംസാരിക്കാനുണ്ട് ….നീ കിടന്നോ…ഞാന്‍വിളിക്കാം.”
അവര്‍ സൗഹൃദവുംഭക്ഷണവുംകുപ്പിയുംപങ്കുവച്ചു.അവസാനംസുഹ്രുത്ത്പാമ്പിനെപോലെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു ബെഡില്‍കയറികിടന്നുകൊണ്ടുപറഞ്ഞു “നീ …പൊക്കോ…നാഴെ..കാണാം…’”അയാള്‍
കൂര്‍ക്കം വലിച്ചു ..തുടങ്ങി .അനീഷ്‌ബെഡ്ഡില്‍ചിതറികിടക്കുന്ന ഫയലുകളുംമറ്റുംവാരിവലിച്ചു
സൂട്ട്കേസ്സില്‍ ഇടുമ്പോള്‍ ഒരു ചെറിയ റിവോള്‍വര്‍കൌതുകമുണര്‍ത്തി…അതുകയ്യില്‍എടുത്തു
പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ താഴെ…ഡാന്‍സ്‌ ഹാളില്‍കതടപ്പിക്കുന്ന..ബാന്‍റ്മേളവും ഡാന്‍സും…..
ഒരു നിമിഷം….അനീഷുഹോളിലേക്കുചെന്നു….കയ്യില്‍തോക്കുമായി.അവിടെയുള്ളയുള്ളവര്‍ശ്രദ്ധി
ക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോള്‍…അവനതുയര്‍ത്തി പിടിച്ചു….ബാന്‍ണ്ടുമേളകാര്‍ക്ക് നേരെചൂണ്ടി……അവര്‍
നാലുപാടും ചിതറിയോടി…..കണ്ടിരുന്ന ജനം എന്താണുസംഭവിക്കുന്നത്എന്നുമനസ്സിലാകാതെ
തന്നെ അവരുടെ പിന്നാലെയോടി.ജനംആര്‍ത്തിരമ്പി കോണിയിറങ്ങുന്നആരവംകേട്ടുകൊണ്ട്ഹോ
ട്ടല്‍മാനേജരുംവെയ്റ്റര്‍മാരുംഓടികയറിവരുമ്പോള്‍അനീഷുതോക്കും ചൂണ്ടിനില്‍ക്കുന്നു.കരുത്തരായവെയ്റ്റര്‍മാര്‍പിന്നില്‍നിന്നുംപൂണ്ടടക്കംപിടിച്ച്തോക്ക്പിടിച്ചുവാങ്ങി ..പതിവുസന്നര്‍ശകനായഅനീഷിനെ അവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കുംഅറിയാം.അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിനെ
താഴെകൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ടാക്സി യില്‍കയറ്റി വീട്ടിലേക്കയച്ചു.മൂന്നു നാലുദിവസംകഴിഞ്ഞ് വീട്ടി
ലേക്ക്ഒരു ഫോണ്‍വന്നു.സുമിയാണ്അറ്റന്‍ടുചെയ്തത്..” അനീഷ്സാറിന്‍റെവീടല്ലേ..? “ “ അതെ “
“അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ ?.” “ഉണര്‍ന്നിട്ടില്ല “ “അദ്ദേഹം ഇവിടെ വച്ചു മറന്ന  ഒരു സാധനംഇവിടെ
കൌണ്ടറില്‍ വച്ചിട്ടുണ്ട് .സൗകര്യംപോലെവന്നെടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍മതി .”അനീഷ് ഉണര്‍ന്നപ്പോള്‍
സുമി ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ഫോണ്‍ വന്ന വിവരംപറഞ്ഞു .അനീഷ്പറഞ്ഞു എന്തുസാധനം ?. എന്‍റെകയ്യില്‍ പേഴ്സല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ…..അതെന്‍റെ കയ്യിലുണ്ടുതാനും.”
“ എന്തായാലുംഒന്നവിടെവരെചെന്നുനോക്കു.സാധനം കാനുമ്പോള്‍ചിലപ്പോള്‍ഓര്‍മ്മവരും. “
ഹോട്ടല്‍മാനേജരെകണ്ട് അവിടെ വച്ചുമറന്നസാധനംവാങ്ങി .ഒരു കൊച്ചു റിവോള്‍വര്‍ആര്‍ക്കും
കണ്ടാല്‍കൌതുകംതോന്നുന്ന ഒരു സാധനം.അതുതന്‍റെകയ്യില്‍നിന്നുംപിടിച്ചുവാങ്ങിയ കഥകേട്ട
വന്‍ അന്തംവിട്ടുനിന്നു.അത്തന്‍റെകൂട്ടുകാരന്‍ജോണ്‍സന്‍റെതുതന്നെഎന്നവനുനിശ്ചയമുണ്ട്.ഇനി
അവന്‍ വരുന്നതുവരെ അതുതന്‍റെകയ്യില്‍തന്നെഇരിക്കട്ടെ.രാത്രിവീട്ടില്‍ വന്നുകയറുമ്പോള്‍ അനീഷി
ന്‍റെ കയ്യില്‍ ഒരു റിവോള്‍വര്‍കണ്ടു.സുമി ഞെട്ടി
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Thursday, September 27, 2012

“The return of the native”

Vasu lay on his chest and tried to revise his english lessons loud in the dim light of the kerosin lamp
to brighten up his knowledge in the language as he was going to the town to join an english meadium
school.His uncle was supposed to come that night to take him to the town where he lives with his family.The smell of the specialy cooked fish cury while garnishing with curyleaves and coconut oil reached his nostrils and his mouth became watery.He stopped reading for a while and gulped the saliva. Then his mom yelled out from the kitchen”Vasu it is time for the bus to come..you go to the bus stop and collect your uncle” and she came out with a choottu’{the end part of the dried palm leaves 
tied together like abroom or stic} lit it from the kerosin lamp and gave him.He ran down the hill swinging the choottu too and fro in a peculiar way towards Mathayi chettan’s pan shop where the buses usually stop..Mathayi chettan’s pan shop is a thatched shed under a shady tree and he usually
put a bench outside the shop for his customers and the people wating for the buses to sit.When Vasu
reached there he was about to put the the bench inside and close the shop.He asked Vasu “What brought you here at this time..? “He said uncle is coming by this buss.. and mom asked me to come
and collect him”…”That is good…long time he is not coming this side..I could hardly remember his face.”By the time the bus came and uncle stepped down,Vasu grabbed the bag from him and walked in front.He looked very weary and tired.Mathayichettan and uncle exchanged afew words and they started their way home.On the way he patted his back lovingly and asked “Vasu..are you very
good at your studies.I have made all arrangements to give you tuition for english.You have to work hard..it is not an easy job to get admission in an english medium school..you always remember you are the only one to lookafter your mother and the younger sisters.Do you understand me.”..”Yes..”He noded his head  with a smile.Uncle grabbed the choottu from his hand and waging it..walked in front.As soon as they reached home he took off his shirt and said “..Ya..Gowry..first of all give me a little oil..and let me have abath ..it is too hot..and I am tired.”Vasu accompanied him to the pond with the choottu .Uncle spent more than an hour ...diving  and swimming; from one end to the other; back stroke; and dipping…enjoyed himself like afish in the pond.
After that Uncle the two lttle girls and Vasu sat together for dinner.He enjoyed the food and spent more than an hour with Vasu’s mom sharing the treasured memories of their childhood and the golden days of the past.He preffered  to sleep in the verandah;enjoying the smell of the cowdung spread
floor and the cool breez e that brings the fragrance of the padd y shoot and wild flowers.Next morning
Vasu full of hopes and dreams of the promising city   started his journey by the first bus...and then
by the train.Vasu was travelling in a train for the first time and he was verymuch impressed by the arrangements of the seats berths toilets and everything in the compartment.Next evening they reached the city where they had to get down.Uncle grabbed his hand tightly  and squzeesed through the crowd and pulled him down to the platform.There was a big rush to get down as well as to get in.
The platform was very busy people running to and fro amid the piledup lugages ; passengers  and porters running to catch the train in the last moment and so on…He was in a new world of light and sound.He opened his eyes wide and looked around.Uncle pulled him out of the station.It was another
wonderland of vehicles of different size colours and shape running up and down like achain of different coloured beeds…so also the pedestrians along the footpath.Vasu enjoyed the beauty of the
streetlights glittering like a dimond necklase.Uncle stopped an auto and they  got into it.After an hour
or so they reached a pocket road.It was very narrow…dirty…on either side there were old and dialapilated line houses.The people there he saw ; was not welldressed as he saw in the city.Later on
he came to know that it was the mill’s colony where uncle and aunty used to work.Aunty was a very pious and calm lady; without grumbling does all the work …cooking ,wahsing ,moping the floor and so on.The house was a very small one with ,two rooms and a corridor for the kitchen .As soon as they reached home aunty
came to him,hold his hand …patted on his back lovingly and asked in a different language ‘weather he had a pleasant journey’”.Uncle translated it to him .He noded his head smilingly.Uncle asked Vasu to have a bath first and he was led to the bathroom.The bath room was too small that one has to move
to the corner to close the door.There were two buckets full of water,…and he almost finished it.When he came out uncle went in and came out whispering something to aunty very apologeticall and aunty
brought him half a bucket of water from the kitchen.After dinner uncle led him to the other room to sleep and he introduced him to his children.When uncle got out of the room the boys started murmuring and gigling and he gussed that they were teasing him.The room was so small for the four children to sleep and they were stuffed like sardines.After sometime electricity failed ;the room became
too hot as a furnace .Vasu could’nt sleep and he got up…looked around and saw the small window closed.He opened it.As soon as he opened it the foul smell of the drain and a fleet of mosquitos rushed in.From the next room aunty yelled out”God’s sake please close the window”.While he was closing the window
the boys giggled again.Next morning uncle took him to the tutionmaster.On the way he said”…look
Vasu…..here water is so precious.We get water only in the morning…by 6’o clock hardly for an hour.
By that time we have to collect it and store for our use in the kitchen and bathroom till nextmorning So we have to be very careful  in using water.In our village water is of no value”.Then he remembered
uncle’s face of contempt while he took bath in the pond…swimming … diving ..and dipping for hours and hours.Now Vasu felt like  swimming in the pond.
      Tinku and Richu uncle’s sons always tried to keep a distance without mingling with him and exchanged glances while he passes by.For them Vasu was a clown…coming from a village don’t
know how to behave properly and to speak english at all .He does not know even to cross the road
 Uncle has to hold his hand and led the way.Slowly Vasu stoped going for the english tution because he could’nt follow the classes.Once the master made him stand on the bench.There also he was isolated by the other boys.Uncle though he is very loving and affectionate he has no time to spend
with him.In the mornings he used to help aunty in the kitchen…cutting  vegetables ….collecting water in the kitchen and bathroom…packing lunch for the boys and dressing the baby…carrying her to the
play school.There everybody is going on like a mechine simultaniously  with the needle of the clock.
Nobody has time exept Vasu.He has nothing to do.To get a relief from his boredom  he started washing the vesels ; moping the floor bringing the baby from the play school ….Aunty was very happy…so also uncle .Slowly  …without the knowledge of aunty ;..uncle…and even he himself all  these work fell on his shoulder.By the time he realise that he is a missfit among the modern children
and to the english meadium school as the langueage is not viable to him Vasu tried to keep himself
apart from the boys…and he spent the time in the kitchen.
One day he had a letter from his mother asking about the progress of his studies and life in the city
reminding him of his duties to the youngerones…just to encourage him.Then he realised sadly that he is in the wrong path.Hefelt his heart heavy….something clotted in his throat ..and he could’nt move..
as if his hands and legs were tiedup.He wished to go home and join the malayalam school …there he was a very good student scoring high marks and was the leader of the class.He wanted to be a help
to his widowed  mother..to collect firewood for the landlord ;to feed the cow…to ..; draw water  from the well …to sow vegetable seeds and water the plants.As his mind was wandering  like this in his village
aunty came in.She asked “Vasu didn’t you mop the floor.”From the kitchen she yelled out “The vessels
are also not washed?..what were you doing here…?”He didn’t utter a word.Uncle looked at his face..
apologetically and Vasu looking at a distance  murmured..” Uncle..Iam a misfit to the english meadium
school..and to this modern city.I want to go home and be a help to my mother.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Thursday, August 16, 2012


“ മധുപുരണം ഒന്‍പതാംഭാഗം “
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു “സൗകര്യപെടുമെങ്കില്‍ഒന്നിവിടെക്കുവരൂ…എനിക്ക്അങ്ങോട്ടു
വരാന്‍ മടിയുണ്ടായിട്ട.ല്ല….അവിടെ താഴെഎപ്പോഴുംആളുംവാഹനങ്ങളുംഒക്കെയല്ലേ….”
സുമി പറഞ്ഞു “ഞാനങ്ങോട്ടുവരാം”
അന്നുരാത്രി ഒരേഴുമണികഴിഞ്ഞ്….അനീഷുപുറത്തുപോയികഴിഞ്ഞ് അവള്‍ അടുത്തഫ്ലാറ്റിലേക്ക്
പോയി..പ്രൌഡയായ ഒരു ചേച്ചി .അവര്‍ സ്നേഹത്തിന്‍റെ നനവുള്ള…..പതിഞ്ഞശബ്ദത്തില്‍ സംസാരിച്ചു.അവര്‍ പറഞ്ഞു “ നിനക്ക്എന്‍റെമകളാവാനുള്ളപ്രായമേയുള്ളൂ…അതുകൊണ്ടുപറ
യുകയാണുഞാന്‍….സുരേട്ടനുംഇങ്ങിനെയൊക്കെതന്നെയായിരുന്നു…..മുന്‍പ്.പാര്‍ട്ടിയും…ഫ്രണ്ട്സും
ഒക്കെയായിരുന്നു. ഞാനെല്ലാംസഹിച്ചുംക്ഷമിച്ചുംഗുണദോഷിച്ചുംകരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും ഒക്കെ
യാണിതരത്തിലൊക്കെമയാക്കിയെടുത്തത്.സ്നേഹത്തോടെയുള്ള സംസാരവും സങ്കടത്തോ ടെയുള്ള
യുള്ള പരിഭവംപറച്ചിലുമൊക്കെകൊണ്ട് അനീഷ്നെനിനക്കുമാറ്റിഎടുക്കാന്‍കഴിയും .കുറച്ചുദിവസംവീട്ടില്‍പോയിനില്‍ക്കുന്നത് നിനക്കുംഅനീഷിനുംനല്ലതാ….”…..”സുമി പറഞ്ഞു ഞാനിതൊന്നും കണ്ടു ശീലിച്ചില്ല …ഞങ്ങള്‍ വെറും ഗ്രമാവാസികളല്ലേ…?പട്ടണത്തിലേജാഡകളോ
ഒന്നുംഅറിയില്ല ….”മനസു പങ്ക്വയ്ക്കാന്‍ഒരാളെ ഒരുചേച്ചിയെകിട്ടിയതില്‍അവള്‍ അതിയായിആശ്വസിച്ചു.
സുമിയുടെ പരാതികള്‍ക്കുംപരിതേവനങ്ങള്‍ക്കുംമറുപടിയായി അവളെ നെഞ്ചോടുചേര്‍ത്തു
നിര്‍ത്തിഅനീഷുപറഞ്ഞു”….ഇനി ഇങ്ങിനെ കളിച്ചു നടന്നാല്‍പറ്റില്ലല്ലോ……ഞാന്‍…അഛനാകാന്‍
പോകയല്ലേ ….പുതിയ ഒരാള്‍ വരാന്‍പോകയല്ലേ ….”സന്തോഷംകൊണ്ടവന്‍അവളെ എടുത്തു
വട്ടംചുറ്റി…ഈ …സ്ന്തോഷം അനീഷിനെമാറ്റിയെടുക്കുമെന്നവളാശിച്ചു….മോഹിചച്ചു…കാത്തിരുന്നു.
   അന്നുരാത്രിഒരു ഒന്‍പതു മണിവരെ അനീഷ്പിടിച്ചുനിന്നു.അവനു കൂട്ടുകാരുടെകാളുകള്‍
തെരുതെരെവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.അവസാനം പൊരുതിമുട്ടിയവന്‍ റിസിവര്‍എടുത്തുമാറ്റിവച്ചു
മൊബൈല്‍ഓഫ്ചെയ്തു. ഒരു പാതിരാകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍അവന്‍റെകൈയ്ക്കുനേരിയവിറയ.ല്‍….പിന്നെ
മുഖത്തെമാംസപേശികള്‍വലിഞ്ഞുമുറുകുന്നു….അയാളുടെഭാവമാറ്റംകണ്ട്അവള്‍ ഭയചകിതയായി
“എന്താ….എന്താ അനീഷ്….എന്തുപറ്റി……..എന്താണെന്നൊന്നു….പറയൂ…..സുഖമില്ലേ…? “ അവള്‍ കര
ച്ചിലോളമെത്തി.അനീഷ്ഫോണ്‍തപ്പിയെടുത്തു…..നന്നേപണിപെട്ട്ഡയല്‍ചെയ്തു.അവള്‍ അനീഷിനോടുചേര്‍ന്നിരുന്നുകെഞ്ചി “എന്താ …..എന്തെങ്കിലുമൊന്നുപറയൂ….”…”എന്തോ…ഒരു…വല്ലാതെ
ദേഹംതളരുന്നതുപോലെ….”അവള്‍ അലമുറയിട്ടു.അവന്‍വിറയ്ക്കുന്നകൈത്തലംകൊണ്ട് അവളുടെ
വായ പൊത്തിപിടിച്ചു .”നീ…ഒന്നടങ്ങ്‌…വെറുതേആളെ….കൂട്ടാതെ”…”പറഞ്ഞുതീരുംമുമ്പേ മുറ്റത്തു
കാര്‍ വന്നുനിന്നു .ബെഞ്ചമിനുംസോളമനുംഇറങ്ങിവന്നു.അനീഷിനെനോക്കിയിട്ടുപറഞ്ഞു….”വരേ
ണ്ടിടത്തു…വരേണ്ടസമയത്തു..വന്നില്ലെങ്കില്‍ഇങ്ങനെയൊക്കെയിരിക്കും….നീ ..എന്തുവാ..പുണ്ണ്യള
നാകാന്‍പോകുവാന്നോ….?ഇന്നാ….മരുന്ന്….ഇതുചെല്ലുംബം…എല്ലാംനേരെയായിക്കോളും.അവര്‍ വിജയഭാവ്ത്ത്തില്‍ ഒരു കുപ്പി എടുത്തു മേശപുറത്തുവച്ചു.അനീഷ്‌ആര്‍ത്തിയോടെആകുപ്പിയില്‍
കടന്നുപിടിച്ചു .ബഞ്ചമിന്‍പറഞ്ഞു..”പെങ്ങളുപോയിഗ്ലാസുംഐസുവാട്ടറുംകൊണ്ടുവാ…”അസുഖമെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ മാറ്റിത്തറാം” അനുസരണയുള്ളഒരു കുട്ടിയേപ്പോലെ സുമി ഗ്ലാസ്സുകളും വെള്ളവുമായിവരുമ്പോ
ളോര്‍ത്തു”ഇതായിരിക്കും വിഡ്രോയല്‍സിംപ്‌ഡം എന്നുപറയുന്നത്.”വെള്ളം എത്തുന്നതിനുമുന്‍പേതന്നെ അനീഷ്നേരിട്ടുകുപ്പിയില്‍ നിന്നും രണ്ടു കവിള്‍മോന്തികഴിഞ്ഞു.അവ
ര്‍മുന്‍വശത്തെ മുറിയിലിരുന്നുമദ്യപിക്കുമ്പോള്‍അവള്‍അകത്തു മുറിയില്‍തേങ്ങലടക്കികിടന്നു.അ
ളുടെ മനസ്സ്പിറുപിറുപിറുത്തു….”രക്ഷയില്ലാ…….ഇനി ഈകെണിയില്‍ത്തന്നെ…ചേച്ചി..പറഞ്ഞതുപ
റഞ്ഞതുപോലെ..കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും കാലുപിടിച്ചുംഒക്കെ ഒന്നുനേരെയാക്കാന്‍നോക്കാം.പിരിഞ്ഞു പോകാനും നിവര്‍ത്തിയില്ലാ….ഇടയില്‍ ഒരു കുരുന്നുജീവന്‍……..ആഴത്തിലേക്കാഴത്തിലേക്കുമുങ്ങിതാണ് പോകുന്നതുപോലെ ഒരുതോന്നല്‍….”
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’