Saturday, May 12, 2012

“മധു പുരാണം” ഭാഗം മൂന്നഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു അവള്‍ക്ക് .മകള്‍ സുഖമായി കഴിയുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ....മകളെ സുരക്ഷിത
മായ കൈകളിലേല്പിച്ച്ചതിന്‍റെആശ്വാസത്തിലും ആണവര്‍.ആവൃധമാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നത്തിലുള്ള ദുഖം
ഒരുവശത്ത്......അര്‍ദ്ധമില്ലാത്ത കണക്കുകൂട്ടലുകളുംകാത്തിരിപ്പുംമറുവശത്ത്.....അവ്ള്‍ക്കുറങ്ങാന്‍കഴിഞ്ഞില്ല.എന്നാലുംനേരം
വെള്‌ുത്തപ്പോഴേക്കും അവളുടെ മനസിന്‍റെപിരിമുറുക്കംഅയഞയഞ്ഞില്ലാതായി..അമ്മയെയുംഅവശനായ അച്ഛനെയും സങ്കടപെടുത്താന്‍ വയ്യ .ഒക്കെ നേരെയാവുംഎന്നവിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടുംഒരുപുലരിപിറന്നു
രാവിലേഅവള്‍എണിയ്ക്കാതെപുതച്ചുമൂടി ക്കിടന്നു”എന്തിനു വെറുതെ രാവിലേഎണിയ്ക്കണം?ബ്രെക്കുഫസ്റ്റു തയ്യാറാക്ക
ണം.......ഇവിടഒരാള്‍ക്ക്‌ ഒന്നും കഴിയ്ക്കാന്‍ നേരം ഇല്ല.....ആരെങ്കിലും വന്ന്‍ തട്ടി ഉണര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുപോകും.അത്അങ്ങിനെ
തന്നെയാ യിക്കോട്ടെഎന്നായിരുന്നുഅവളുടെചിന്ത.ഒരുച്ചനേരമായപ്പോള്‍അനീഷുണര്‍ന്നു....തുങ്ങി..തൂങ്ങിഎണ്ണിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍
അവള്‍ പുതച്ചുമൂടിക്കിടക്കുന്നു..അത്രപന്തിയല്ലന്ന്അയാള്‍ക്കുതോന്നുകയാല്‍പതുക്കെ അടുത്തുവ്ന്നിരുന്ന്‍...ശബ്ദത്തിന്‌ഏറെമയം
വരുത്തി ചോദിച്ചു”ഇന്നെന്തുപറ്റി.....ഇതുവരെഎണിയ്ക്കഞ്ഞതെന്താ?......”അയാള്‍ നെറ്റിയിലും കഴുത്തിലുംകൈവച്ചുനോക്കി
“എന്താപനിക്കുന്നുണ്ടോ.....?”അവളൊന്നുമിണ്ടിയില്ല.
“ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്...ഒന്നുംഉണ്ടാക്കിയില്ലേ....വിശക്കുന്നല്ലോ?....ഹോട്ടലിലെക്കുവിളിച്ചുപറയാം...ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്..എത്തിച്ചുതരും”.അതിനും
അവള്‍മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.പുതപ്പുവലിച്ചുമൂടിക്കിടന്നു.അല്‍പ സമയംകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍മുറ്റത്ത്‌ സൈക്കള്‍ബെല്‍കേട്ടു.അ
നിഷിറങ്ങിചെന്ന് ഒരു പൊതിയുംഫ്ലാസ്കുംവാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു.മേശപ്പുറത്തുവച്ചിട്ട്വന്നവളെ കുലുക്കിവിളിച്ചു”വാ.....വന്ന്..
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്കഴിക്ക്..എന്നിട്ട്..തയ്യാറായിക്കോ...നമുക്ക്‌ ഒരുച്ചതിരിഞ്ഞു നിന്‍റെവീട്ടിലേക്കുപോകാം..”അവളൊന്നുംമിണ്ടിയില്ല
മുഖത്തേക്കും നോക്കിയില്ലാ..അയാള്‍വീണ്ടുംവിണ്ടും ഉച്ചതിരിഞ്ഞുപോകാം...ഉച്ചതിരിഞ്ഞുപോകാം എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്
പാലുകുടിമാറാത്തഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ അവളുടെ പിന്നാലേചെന്നു.എന്നിട്ടുംഅവള്‍മിണ്ടുന്നില്ലെന്നുകണ്ടപ്പോള്‍അനീഷിനു
ദേഷ്യംവ്‌ന്നുതുടങ്ങി.അയാള്‍ പറഞ്ഞു”വേണ്ടെങ്കില്‍വേണ്ടാ....ഇനിഎന്നെങ്കിലുംനിനക്ക്പോകണമെന്നുതോന്നുമ്പോള്‍പോകാം”
എന്നിട്ട്ഫോണെടുത്തുവച്ച്എങ്ങോട്ടോഒക്കെ വിളിക്കുന്നതുകണ്ടു.എന്നിട്ട്കുളിമുറിയിലേക്ക് ഓടികയറി....പട..പടാന്നുവെള്ളം
കോരിയൊഴിക്കുന്നതുകേട്ടു .....വെടിയുണ്ടപോലെപാഞ്ഞിറങ്ങിവന്നുവേഷംമാറുബോഴേക്കും.ഒരു ബൈക്ക്വന്നുനിന്നു...അയളതി
ന്‍റെപിന്നില്‍ കയറി പോകുകയുംചെയ്തു.സുമി വിചാരിച്ചു ‘അങ്ങോട്ടുചെല്ലട്ടെയെന്ന്”.ആ..പോയപോക്ക്അടുത്തദിവസംഒരുച്ച
യായപ്പോഴാണുമടങ്ങിഎത്തുന്നത് .സുമിക്ക് കലശലായദേഷ്യംവന്നു.അവളതെല്ലാംഉള്ളിലൊതുക്കിമൌനംപലിച്ചു.”അയാള്‍ക്ക്അ
യാളുടെവഴി...എനിക്കെന്‍റെവഴി”.ഇണക്കംകൊണ്ടുംപിണക്കംകൊണ്ടുംഒന്നും അനീഷിനെതിരുത്താനാവില്ലെന്നുഅവള്‍ക്കുമനസിലാ
യി.ഇനി ഒരെയോരുവഴിയെഅവ ള്‌ുടെമുന്നിലൊ ള്ളു.എല്ലാം മതിയാക്കിതിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കുപോകുക.അതിനെ ക്കുറിച്ചും
അവള്‍പലയാവര്‍ത്തിചിന്തി ച്ചു.അയല്‍ക്കാരുടെ മുന്നില്‍...ബന്ധുക്കളുടെമുന്നില്‍നാട്ടുകാരുടെമുന്നില്‍....താന്‍..ചെറുതായി...ചെറൂ
തായിപോകുന്നതവള്‍ കണ്ടു അതിലെല്ലാംഉപരി വയസ്സായ അച്ഛനമ്മമാര്‍...അവര്‍ അവരുടെയൊക്കെചോദ്യശരങ്ങള്‍ക്കുമുന്നി
ല്‍നിശബ്ദരാവുന്നതും ....നിസ്സഹായരവുന്നതും...മകളെസുരക്ഷി തമായകൈകളിലേല്പിച്ചിട്ടുസമാധാനമായികണ്ണടയ്ക്കാന്‍കാത്തി
യ്ക്കുന്നയവരെവീണ്ടുംവേദനിപ്പിക്ക്കുന്നതും......ഒന്നുംവയ്യാത്തയോരവസ്ഥ...ശരിക്കുംഒരുകെണി....ഇകെണിയില്‍നിന്നുംരക്ഷപ്പെടാ
നൊരുവ്‌ഴികാണാതെ ഉഴലുമ്പോള്‍...തിരിച്ചുപോകുക എന്ന്വ്ഴിമുട്ടിനിന്നു...ക്ഷമിയ്ക്കാനേവഴിയോള്ള്‌ു...സഹിയ്ക്കാനേകഴിയൂ

അയാള്‍ക്ക്അയാള്‍ക്ക്നല്ല വഴികാണിച്ചുകൊടുക്കട്ടെ....എന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

2 comments:

  1. kindly read my blog and wrightdownyourcomments.your comments are much valued.shakunthala

    ReplyDelete
  2. Very interesting...

    please disable "word verification"
    This you can do from the settings page

    ReplyDelete